නව ප්‍රංශ නීති

ප්‍රංශයේ නව සංක්‍රමණික නීති හා ප්‍රංශ විප්ලවය !

අප මීට පෙරද පෙන්වා දුන් පරිදි ප්‍රංශ ව්‍යවස්ථා සම්පාදක සභාව පසුගිය දා ප්‍රංශ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කර ගන්නා ලද විදේශික සංක්‍රමණිකයින් සම්බන්ධ නීති කෙටුම්පතේ ඇතුලත් වූ විශාල වගන්ති ප්‍රමාණයක් ප්‍රංශ ව්‍යවස්ථාව, යුරෝපා මානව හිමිකම් සම්මුතිය හා ප්‍රංශය විසින් අත්සන් කරන...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News